ShriDharma Shaastha Sharanam

26/10/2011 Lyrics

Swamiye sharanam sharanam shri ayyappa
ayyappa sharanam sharanam shri ayyappa

Shri dharma shaastha sharanam shri ayyappa
Shri Shabarisha sharanam shri ayyappa
Shabari Girisha Sharanam Shri Ayyappa
Shambhu Nandana Deva Girishwara
Sharana Vatsala GangaDharaSula
Sachidananda Namo Narayana
Swamiye Sharanam sharanam shri Ayyappa
Ayyappa sharanam sharanam shri Ayyappa
Harihar suthane sharanam shri ayyappa
Shri Dharma shaastha shri shabarisha
Kaliyuga varada kali kala deva
Sharana-gata ne Shara-vana Sodara]
Swamiye Sharanam sharanam shri Ayyappa
Ayyappa Sharanam sharanam shri Ayyappa
Kar-pura priyane sharanam shri ayyappa
Kaa-nana vasa shri shabarisha
Mangala roopa mangala dayaka
aapat-baandhava anatha-rakshaka
Swamiye sharanam sharanam shri Ayyappa
Ayyappa Sharanam sharanam shri Ayyappa
Shri dharma shaastha sharanam shri ayyappa
Shri Shabarisha sharanam shri ayyappa

Related Articles