ശബരിമല : നിത്യപൂജ

19/11/2011 വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍മാല്യം, ഉഷപ്പൂജ, ഉച്ചപ്പൂജ, അത്താഴപൂജ എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് നിത്യപൂജ. ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന ദിനമോ ശനിയാഴ്ച്കളിലോ ജന്മനക്ഷത്രം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ നിത്യപൂജ വഴിപാടായി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം ആണ്. അഞ്ഞൂറ്റൊന്നു രൂപയാണ് ദേവസ്വം ഈ പൂജയ്ക്കായി ഈടാക്കുന്നത്.

Related Articles